Statutul Asociației Ghizilor Montani din România

Statutul Asociației Ghizilor Montani din România

Statutul Asociației Ghizilor Montani din România

CAPITOLUL I

DENUMIRE. SCOPURI. DURATA DE FUNCTIONARE. SEDIUL SOCIAL

1. DENUMIREA: Asociatia Ghizilor Montani din Romania, prescurtat: A.G.M.R.

2. FORMA DE ORGANIZARE : asociatie civila profesionala cu scop nepatrimonial; persoana juridica de drept privat fara scop lucrativ (organizatie nonguvernamentala nonprofit).

3. SCOPURILE :

a. Asigurarea si mentinerea unui standard profesional ridicat in domeniul activitatii de ghid montan (drumetie montana, alpinism, schi in afara partiilor).
b. Apararea drepturilor membrilor sai
c. Perfectionarea legislatiei in domeniu in concordanta cu cerintele si exigentele impuse de dezvoltarea turismului international. Controlul evoluţiei si dezvoltarea profesiunii de GHID MONTAN.
d. Stabilirea si imbunatatirea relatiilor cu organisme si organizatii din tara si strainatate.

4. OBIECTIVELE ASOCIATIEI GHIZILOR MONTANI DIN ROMANIA:

a. Pregatirea prin scolarizare a ghizilor montani la nivelul standardelor internationale si perfectionarea profesionala a acestora in concordanta cu cerintele si exigentele impuse de dezvoltarea turismului international.
b. Elaborarea proiectelor legislative referitoare la activitatea ghizilor montani, corespunzatoare standardelor internationale.
c. Organizarea de cursuri de formare profesionala pentru activităţile specifice profesiei: drumetie montana, alpinism şi escalada, schi in afara partiilor si altele, precum si desfasurarea de activitati de pregatire si educatie ecologica montana in randul tineretului si actiuni umanitare.
d. Organizarea si participarea la activitati turistice, sportive, culturale si de alta natura prin care sa asigure o gama diversa de servicii in zona montana.
e. Desfasurarea de activitati cu caracter lucrativ in domeniul turismului montan si al sporturilor montane. Fondurile obtinute din aceste activitati vor fi folosite numai pentru realizarea scopurilor asociatiei.
f. Obtinerea de autorizatii si organizarea de expeditii montane in alte tari.
g. Editarea de material didactic si publicitar (manuale, cursuri, pliante, brosuri, harti, buletine informative). Colaborarea cu publicatiile de munte si la emisiunile posturilor de radio si TV.
h. Desfasoara orice activitati legate de obiectul principal si aprobate de Adunarea Generala.
i. Infiintarea Clubului Sportiv al Ghizilor Montani

5. DURATA DE FUNCTIONARE: perioada nelimitata de timp.

6. SEDIUL SOCIAL: BRASOV, Str.Molidului, nr. 9, Bl. B14, Sc. A, ap. 11.

CAPITOLUL II

CALITATEA DE ASOCIAT. DREPTURI SI OBLIGATII.

1. CALITATEA DE ASOCIAT

AGMR are trei categorii de membri:

a. Membri fondatori;
b. Membri asociati;
c. Membri onorifici ;


a. Membri fondatori sunt membrii care au participat la sedinta de constituire a asociatiei.
b. Membru asociat poate deveni orice persoana in varsta de minim 21 de ani, fara antecedente penale, cetatean roman, absolvent al cursurilor de formare profesionala pentru ghizi montani sau posesor al atestatului profesional.
c. Membri onorifici pot fi persoane din tara si din strainatate care au merite deosebite in promovarea si realizarea scopurilor asociatiei.

2. DOBANDIREA CALITATII DE ASOCIAT

Primirea in asociatie se face individual, in baza :
a. cererii scrise a solicitantului,
b. a dosarului personal care trebuie sa contina: copii dupa atestatul (certificatul, diploma) de ghid montan, actul de identitate, cazierul judiciar, adeverinta medicala cu mentiunea “Apt pentru efort fizic la altitudine”,
c . fisa de activitate montana, precum si alte documente solicitate de Consiliul Director care sunt in sprijinul cererii solicitantului,
d. a platii taxei de inscriere.
Cererea de inscriere se aproba de Consiliul Director.

3. DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIATI

a. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere si comisiile de specialitate, daca indeplinesc cerintele impuse
b. sa participe la activitatile si actiunile organizate de asociatie
c. sa participe la adunarile si intalnirile de lucru ale asociatiei si sa-si exprime punctul de vedere in problemele legate de activitatea acestora.
d. sa faca cereri, sesizari sau propuneri Adunarii Generale sau Consiliului Director, in orice problema personala sau a asociatiei
e. sa beneficieze de baza materiala a asociatiei si de facilitatile stabilite de Adunarea Generala
f. sa foloseasca in scopuri publicitare proprii calitatea de membru AGMR , in conditiile in care nu prejudiciaza AGMR.

Membrii fondatori si membrii onorifici au aceleasi drepturi ca si membrii asociati, mai putin dreptul de vot in AG si dreptul de a fi alesi in CD.

4. OBLIGATIILE MEMBRILOR ASOCIATI AI AGMR

a. sa-si insuseasca si sa respecte prevederile statutului;
b. sa participe activ la indeplinirea scopurilor asociatiei si hotararilor organelor de conducere ale asociatiei si filialelor;
c. sa achite cotizatia trimestrial; neachitarea trimestriala a cotizatiei duce la pierderea dreptului de vot si acela de a fi ales in CD;
d. sa pastreze cu grija si sa intretina in buna stare baza materiala a asociatiei;
e. sa-si ridice permanent nivelul cunostintelor si deprinderilor profesionale, prin participarea la stagiile de pregatire conform R.O.I. ale AGMR
f. nici un membru asociat nu poate reprezenta AGMR in relatiile cu terti fara delegatie scrisa din partea Consiliului Director al AGMR.

5. PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AL ASOCIATIEI

Calitatea de asociat inceteaza:
a. pe baza de cerere scrisa
b. prin excludere in unul din cazurile:


b.1. a savarsit abateri repetate de la prevederile statutului;
b.2. a suferit condamnari penale;
b.3. aduce prejudicii (materiale si de imagine) intereselor asociatiei;


c. prin autoexcludere in unul din cazurile:


c.1. neplata cotizatiei pana in ultima zi a anului in curs;
c.2. lipsa nemotivata de la toate activitatile organizate in cursul anului.

Excluderea se face cu majoritate simpla de catre Adunarea Generala, la propunerea Consiliului Director. Membrul asociat aflat in aceasta situatie, va fi anuntat in scris cu 2 saptamani inainte de Adunarea Generala, pentru a –si putea sustine punctul de vedere.
Pierderea calitatii de asociat nu obliga asociatia la restituirea taxelor platite.

CAPITOLUL III

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL

1. ADUNAREA GENERALA

Adunarea Generala este organismul de conducere al asociatiei, alcatuit din totalitatea asociatilor. Adunarea Generala se întruneste cel putin o data pe an si ori de câte ori este nevoie.

1 .1. Competentele Adunarii Generale
a. stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b. adoptarea modificarilor sau completarior ulterioare ale statutului;
c. alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director, ai Comisiei de Cenzori (cenzorul) ;
d. dezbaterea si aprobarea raportului Consiliului Director si al Comisiei de Cenzori privind activitatea desfasurata;
e. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a bilantului contabil;
f. înfiintarea filialelor;
g. validarea primirii, retragerii sau excluderii de asociati;
h. ratificarea hotarârilor si proiectelor elaborate sau puse în practica de Consiliul Director;
i. dizolvarea si lichidarea asociatiei si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.

1.2. Organizare si functionare
a. Adunarea Generala se convoaca de catre presedintele asociatiei, la initiativa Consiliului Director sau a 1/5 din numarul total al asociatilor cu drept de vot.
b. Locul de desfasurare, data , ora si ordinea de zi a adunarii se anunta cu cel putin 21 de zile înaintea datei fixate.
c. Adunarea Generala este legal constituita daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul total de membri asociati cu drept de vot. Daca acest numar este mai mic, Adunarea Generala se replanifica dupa minim o saptamâna. Atunci, asociatii prezenti, indiferent de numar, pot lua hotarâri.
d. Adunarea Generala este prezidata de presedinte împreuna cu ceilalti membri ai Consiliului Director.
e. Secretarul adunarii este secretarul asociatiei, iar acesta va consemna lucrarile într-un proces verbal în registrul de procese verbale al asociatiei.
f. Dupa citirea rapoartelor Consiliului Director si al comisiei de cenzori, adunarea generala va delibera asupra descarcarii consiliului de gestiunea sa baneasca, precum si de toata activitatea sa si va aproba bugetul pe anul viitor.
g. In anii de alegere a noului consiliu, dupa descarcarea vechiului consiliu de toate atributiile, acesta va prezida totusi adunarea pina la numirea noului consiliu.
h. Votul este secret când vizeaza persoane si deschis în celelalte cazuri.
i. Hotarârile luate de Adunarea Generala, în limitele legii,si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea Generala sau au votat împotriva.
j. Alegerea membrilor Consiliului Director si ai Comisiei de Cenzori se face nominal pe functie.
k. In cazul respingerii gestiunii si activitatii Consiliului Director sau a comisiei de cenzori, adunarea va demite organul respectiv si va alege altul, care in 30 de zile va controla gestiunea si activitatea vechiului organ. In functie de rezultat, se va cere descarcarea gestiunii sau luarea masurilor legale ce se impun.

2. CONSILIULUI DIRECTOR

Consiliul Director asigura punerea în executare a hotarârilor Adunarii Generale si coordoneaza activitatea asociatiei în perioadele dintre sedintele Adunarii Generale.

2.1. Competentele Consiliului Director
a. Pune in aplicare hotararile adunarii Generale
b. elaboreaza si prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectele si programele asociatiei.
c. încheie acte juridice curente în numele si pe seama asociatiei.
d. executa bugetul de venituri si cheltuieli
e. hotaraste schimbarea sediului social al asociatiei
f. elaboreaza eventuale modificari în statut si le prezinta Adunarii Generale spre aprobare
g. elaboreaza standardele si metodica de pregatire si validare a ghizilor montani
h. stabileste taxele de înscriere, taxele de pregatire, tarife pentru servicii
i. reprezinta asociatia în relatiile cu institutii, organizatii, societati comerciale si persoane fizice din tara si din strainatate
j. administreaza bunurile materiale si finantele asociatiei pe baza normelor legale
k. primeste noi membrii în asociatie
l. analizeaza cererile, sesizarile sau propunerile primite de la asociati
m. stabileste asociatii care vor reprezenta asociatia la diferite activitati administrative sau sportive, interne sau externe si sarcinile lor
n. îndeplineste alte atributii stabilite de Adunarea Generala

2.2 Organizare si functionare

Consiliul Director este format din: 
1. presedinte 
2. 2 vicepresedinti 
3. secretar 
4. trezorier

a. Consiliul Director se alege pe un mandat de 4 ani.
b. Membrii Consiliului Director pot fi alesi dintre membrii asociati cu drept de vot.
c. Consiliul Director se întruneste cel putin o data pe trimestru si ori de câte ori este nevoie, fiind convocat de oricare din membrii sai.
d. Hotararile sunt luate cu majoritate de voturi. In caz de egalitate, decisiv va fi votul peroanei cu functia cea mai inalta.
e. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat, pentru a exercita urmatoarele atributii:
-încheie actele juridice curente în numele si pe seama asociatiei;
-îndeplineste alte atributii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea Generala.

2.3. Presedintele
a. conduce si reprezinta asociatia în relatiile interne si internationale
b. coordoneaza activitatea asociatiei si a Consiliului Director
c. raspunde în fata autoritatilor si a justitiei pentru activitatea asociatiei
d. semneaza în numele si pentru asociatie
e. convoaca Consiliul Director

Presedintele este obligat ca toate angajamentele exterioare ce le ia asupra asociatiei, sa le faca având avizul prealabil al Consiliului Director. Daca acest lucru nu este posibil, el trebuie sa le supuna ratificarii Consiliului Director in cel mai scurt timp. Neratificarea actiunii presedintelui implica ramânerea acestuia raspunzator moral si material de actul respectiv.

2.4 Vicepresedintele
a. îl secondeaza pe presedinte în activitate
b. în lipsa presedintelui va exercita drepturile acestuia

2.5. Trezorierul
a. inventariaza si gospodareste bunurile asociatiei
b. se ocupa de finantele asociatiei (acte, banca, taxe, cotizatii, etc)

2.6. Secretarul
a. executa hotararile Consiliului Director
b. se ocupa de corespondenta asociatiei
c. pastreaza arhiva
d. scrie si tine evidenta proceselor verbale ale sedintelor CD si AG
e. tine evidenta asociatilor si a activitatilor desfasurate de acestia
f. anunta asociatii asupra datei si ordinii de zi a Adunarii Generale
g. informeaza asociatii asupra hotarârilor Consiliului Director si actiunilor planificate
h. întocmeste documente

3. CENZORUL (COMISIA DE CENZORI)

Cenzorul (Comisia de Cenzori) asigura controlul financiar intern al asociatiei. Pâna în momentul în care numarul asociatilor atinge cifra 100, controlul financiar intern va fi asigurat de un cenzor.

3.1. Competente
a. verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
b. întocmeste rapoarte pe care le prezinta Consiliului Director, fara drept de vot;
c. îndeplineste alte atributii prevazute de lege sau stabilite de Adunarea Generala.

CAPITOLUL IV

CATEGORII DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI

PATRIMONIUL INITIAL: 800 LEI (8.000.000 ROL), compus din taxa de inscriere a membrilor fondatori.

Veniturile asociatiei provin din:
a. taxele de înscriere în asociatie
b. cotizatiile membrilor asociati
c. taxele de înscriere la scolarizare
d. taxele de scolarizare
e. alte taxe si tarife platite de cei care se folosesc de activitatea asociatiei
f. donatii, finantari, sponsorizari
g. dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale
h. venituri realizate din activitati economice directe
i. veniturile societatii comerciale înfiintata de asociatie. Dividendele obtinute din activitatea societatii comerciale, daca nu se reinvestesc în aceasta, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.
j. resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

A.G.M.R. poate desfasura orice alte activitati economice directe daca acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsa legatura cu scopul principal al asociatiei.
Valoarea taxei de înscriere în asociatie si a cotizatiei se stabileste de Adunarea Generala.
Valoarea taxelor de înscriere la scolarizare, de scolarizare si a altor taxe si tarife se stabileste de catre Consiliul Director.
Fondurile se folosesc pentru organizarea si finantarea activitatilor proprii ale asociatiei.
Fondurile asociatiei se depun în cont deschis la CEC -Filiala Brasov.

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA IN TERITORIU
a) Filiale Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia in nume propriu acte juridice de administrare si conservare, in conditiile stabilite de Adunarea Generala prin Actul Constitutiv al filialei. Ele pot functiona cu un numar minim de trei membri. Conducerea va fi asigurata de un Presedinte, un Secretar si un Casier.
Filialele pot inchia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama AGMR, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului Director al AGMR.
Filialele se infiinteaza in baza Hotararii Adunarii Generale a AGMR si vor avea denumirea AGMR FILIALA………………( localtatea).
Filialele au obligatia de a transmite anual Consiliului Director al AGMR, balanta de verificare.
Statutul filialei trebuie sa contina cel putin aceleasi prevederi ca cele ale Statutului AGMR. Nici o prevedere suplimentara din statutul filialei nu poate anula, schimba, invalida sau omite prevederile Statutului AGMR.

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA ASOCIATIEI 

1. DIZOLVAREA ASOCIATIEI
Asociatia se dizolva în urmatoarele cazuri:
-imposibilitatea realizarii scopurilor pentru care a fost constituita
-imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an
-scaderea numarului de asociati sub limita fixata de lege

Constatarea dizolvarii se face prin hotarâre judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate.

2. DESTINAŢIA BUNURILOR ÎN CAZUL DIZOLVĂRII ASOCIATIEI
În cazul dizolvării asociatiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite catre persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE
Prezentul Statut a fost aprobat de asociatii constituiţi în Adunare Generala a Asociaţiei Ghizilor Montani din România.


Asociaţia Ghizilor Montani din România
prin preşedinte Felicia Enache.


Prezentare

Asigurăm și menținem un standard profesional ridicat in domeniul activitatii de ghid montan (drumetie montana, alpinism, schi in afara partiilor)

Ne implicăm în perfecționarea legislației în domeniu în concordanță cu cerințele și exigențele impuse de dezvoltarea turismului internațional

Detalii

AGMR

Str. Molidului, nr. 9, Bl. B14, Sc. A, ap. 11
500288 Brasov
Tel: 0368 402 472
Email: contact at agmr dot ro
Contact