Statutul Asociației Ghizilor Montani din România

Statutul Asociației Ghizilor Montani din România

Statutul Asociației Ghizilor Montani din România

STATUTUL ASOCIAŢIEI GHIZILOR MONTANI DIN ROMÂNIA (Rev. 20.03.2018) 

CAPITOLUL I

DENUMIRE. SCOPURI. DURATA DE FUNCTIONARE. SEDIUL SOCIAL

 

1. DENUMIREA: Asociatia Ghizilor Montani din Romania, prescurtat: A.G.M.R.

2. FORMA DE ORGANIZARE : asociatie civila profesionala cu scop nepatrimonial; persoana juridica de drept privat fara scop lucrativ (organizatie nonguvernamentala nonprofit).

3. SCOPURILE : 

a. Asigurarea si mentinerea unui standard profesional ridicat in domeniul activitatii de ghid  montan (drumetie montana, alpinism, schi in afara partiilor).

b. Apararea drepturilor membrilor sai

c. Perfectionarea legislatiei in domeniu in concordanta cu cerintele si exigentele impuse de dezvoltarea turismului international. Controlul evoluţiei si dezvoltarea profesiunii de GHID MONTAN.

d. Stabilirea si imbunatatirea relatiilor cu organisme si organizatii din tara si strainatate.

 

4. MODALITATI  DE REALIZARE:

a. Pregatirea prin scolarizare a ghizilor montani la nivelul standardelor internationale si perfectionarea profesionala a acestora in concordanta cu cerintele si exigentele impuse de dezvoltarea turismului international.

b. Elaborarea proiectelor legislative referitoare la activitatea ghizilor montani, corespunzatoare standardelor internationale.

c. Organizarea de training-uri si cursuri de formare profesionala pentru activităţile specifice profesiei: drumetie montana, alpinism şi escalada, schi in afara partiilor si altele, precum si desfasurarea de activitati de pregatire si educatie ecologica montana in randul tineretului si actiuni umanitare.

d. Organizarea si participarea la activitati turistice, sportive, culturale si de alta natura prin care sa asigure o gama diversa de servicii in zona montana.

e. Desfasurarea de activitati cu caracter lucrativ in domeniul turismului montan si al sporturilor montane. Fondurile obtinute din aceste activitati vor fi folosite numai pentru realizarea scopurilor asociatiei.

f. Obtinerea de autorizatii si organizarea de expeditii montane in alte tari.

g. Editarea de material didactic si publicitar (manuale, cursuri, pliante, brosuri, harti, buletine informative). Colaborarea cu publicatiile de munte si la emisiunile posturilor de radio si TV.

h. Desfasoara orice activitati legate de obiectul principal si aprobate de Adunarea Generala.

i. Infiintarea Clubului Sportiv al Ghizilor Montani

 

5. DURATA DE FUNCTIONARE: perioada nelimitata de timp.

 

6. SEDIUL SOCIAL: BRASOV, Str.Molidului, nr. 9, Bl. B14, Sc. A, ap. 11.

 

 

CAPITOLUL II

CALITATEA DE ASOCIAT. DREPTURI SI OBLIGATII.

  1. 1. CALITATEA DE ASOCIAT 

AGMR are trei categorii de membri:

a. Membri fondatori;

b. Membri asociati;

c. Membri onorifici ; 

a. Membri fondatori sunt membrii care au participat la sedinta de constituire a asociatiei.

b. Membru asociat poate deveni orice persoana in varsta de minim 21 de ani, fara antecedente penale, absolvent al cursurilor de formare profesionala pentru ghizi montani 

c. Membri onorifici pot fi persoane din tara si din strainatate care au merite deosebite in promovarea si realizarea scopurilor asociatiei.

 

2. DOBANDIREA CALITATII DE ASOCIAT

Primirea in asociatie se face individual, in baza :

a. cererii scrise a solicitantului,

b. a dosarului personal care trebuie sa contina: copii dupa atestatul (certificatul, diploma) de ghid montan, actul de identitate, cazierul judiciar, adeverinta medicala cu mentiunea “Sănătos din punct de vedere fizic si psihic, apt pentru efort fizic”,

c. fisa de activitate montana, precum si alte documente solicitate de Consiliul Director care sunt in sprijinul cererii solicitantului,

d. a platii taxei de inscriere.

Cererea de inscriere se aproba de Consiliul Director.

3. DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIATI

a. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere si comisiile de specialitate, daca îndeplinesc  obligaţiile membrilor asociaţi;

b. sa participe la activitatile si actiunile organizate de asociatie;

c. sa participe la adunarile si intalnirile de lucru ale asociatiei si sa-si exprime punctul de vedere in problemele legate de activitatea acestora;

d. sa faca cereri, sesizari sau propuneri Adunarii Generale sau Consiliului Director, in orice problema personala sau a asociatiei;

e. sa beneficieze de baza materiala a asociatiei si de facilitatile stabilite de Adunarea Generala;

f. sa foloseasca in scopuri publicitare proprii calitatea de membru AGMR, in conditiile in care nu prejudiciaza AGMR;

Membrii onorifici au aceleaşi drepturi ca si membrii asociati, mai putin dreptul de vot in AG si dreptul de a fi alesi in CD.

 

4. OBLIGATIILE MEMBRILOR ASOCIATI AI AGMR

a. sa-si insuseasca si sa respecte prevederile statutului;

b. sa participe activ la indeplinirea scopurilor asociatiei si  hotararilor organelor de conducere ale asociatiei si filialelor;

c. sa achite cotizaţia pentru anul în curs pana la 31 martie ; neachitarea la zi a cotizatiei duce la pierderea dreptului de vot si acela de a fi ales in CD; 

d. sa pastreze cu grija unui bun proprietar si sa intretina in buna stare baza materiala a asociatiei;

e. sa-si ridice permanent nivelul cunostintelor si deprinderilor profesionale, prin participarea la stagiile de pregatire obligatorii; prin R.O.I. al AGMR pot fi prevăzute condiţii suplimentare privind stagiile de pregătire obligatorii. 

f. nici un membru asociat nu poate reprezenta AGMR in relatiile cu terţii fara delegatie scrisa din partea Consiliului Director al AGMR.

g. Sa respecte  Regulamentul de Ordine Interioara al AGMR

 

5. PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AL ASOCIATIEI

Calitatea de asociat inceteaza:

a. pe baza de cerere scrisa;

b. prin excludere, in unul din cazurile:

b.1. a savarsit abateri repetate de la prevederile statutului;

b.2. a suferit condamnari penale;

b.3. aduce prejudicii (materiale  sau de imagine) intereselor asociatiei;

c. prin autoexcludere in unul din cazurile:

c.1. neplata cotizatiei pana in ultima zi a anului ;

c.2. nu participă, în mod neîntemeiat, la nici una din activitățile organizate in cursul anului.

Pierderea calităţii în ipotezele de la litera c are loc de drept, prin neîmplinirea obligaţiei impuse.

Excluderea se face cu majoritate simpla de catre Consiliul Director. Membrul asociat aflat in aceasta situatie, va fi anuntat in scris cu 2 saptamani inainte de ședința Consiliului Director, pentru a –si putea susţine punctul de vedere. Împotriva deciziei Consiliului Director membrul exclus poate face contestaţie, care va fi soluţionată de Adunarea Generală. Pe perioada soluţionării contestaţiei, membrul respectiv nu are dreptul de a alege şi de a fi ales prevăzut la cap. II art. 3 lit. a din prezentul Statut.

Pierderea calitatii de asociat nu obliga asociatia la restituirea taxelor platite.

 

CAPITOLUL III

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL

 

1. ADUNAREA GENERALA

Adunarea Generala este organismul de conducere al asociatiei, alcatuit din totalitatea asociatilor.

Adunarea Generala se întruneste cel putin o data pe an si ori de câte ori este nevoie.

 

1.1. Competentele Adunarii Generale

a. stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;;

b. adoptarea modificarilor sau completarior ulterioare ale statutului;

c. alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director, ai Comisiei de Cenzori (cenzorul) ;

d. dezbaterea si aprobarea raportului Consiliului Director si al Comisiei de Cenzori privind activitatea desfasurata;

e. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a bilantului contabil;

f. înfiintarea sucursalelor;

g. validarea primirii, retragerii sau excluderii de asociati;

h. ratificarea hotarârilor si proiectelor elaborate sau puse în practica de Consiliul Director;

i. dizolvarea si lichidarea asociatiei si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.

 

1.2. Organizare si functionare

a. Adunarea Generala se convoaca de catre presedintele asociatiei, la initiativa Consiliului Director sau a 1/5 din numarul total al asociatilor cu drept de vot.

b. Locul de desfasurare, data, ora si ordinea de zi a adunarii se anunta cu cel putin 21 de zile înaintea datei fixate.

c. Adunarea Generala este legal constituita daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul total de membi asociati cu drept de vot. Daca acest numar este mai mic, Adunarea Generala se replanifica dupa minim patru zile, cu refacerea formalităţilor de publicitate, însă fără respectarea termenului de 21 de zile. Atunci, asociatii prezenti, indiferent de numar, pot lua hotarâri.

d. Adunarea Generala este prezidata de presedinte împreuna cu ceilalti membri ai Consiliului Director.

e. Secretarul adunarii este secretarul asociatiei, iar acesta va consemna lucrarile într-un proces verbal în registrul de procese verbale al asociatiei.

f. Dupa citirea rapoartelor Consiliului Director si al comisiei de cenzori, adunarea generala va delibera asupra descărcării consiliului de gestiunea sa baneasca, precum si de toata activitatea sa si va aproba bugetul pe anul viitor.

g. In anii de alegere a noului consiliu, dupa descarcarea vechiului consiliu de toate atributiile, acesta va prezida totusi adunarea pina la numirea noului consiliu.

h. Votul este, în general, secret când vizeaza persoane si deschis în celelalte cazuri. Adunarea Generală este competentă să stabilească modalitatea de votare (secret/deschis) pentru luarea deciziilor.

Adunarea generala a AGMR - 16 Iunie 2022, ora 18:00 - Sala de Escalada Natural High din Brasov

Adunarea generala a AGMR - 16 Iunie 2022, ora 18:00 - Sala de Escalada Natural High din Brasov

11 Mai, 2022

Asociatia Ghizilor Montani din Romania - AGMR anunta Adunarea Generala AGMR in data de 16 Iunie 2022, la sala de escalada Natural High din Brasov, incepand cu ora 18:00.

Mai mult

Incep noile cursuri de formare ale AGMR, sesiunea 2022-2024. Prima întâlnire are loc Sâmbătă 29 Octombrie, ora 09 AM, în Cheile Râșnoavei

Incep noile cursuri de formare ale AGMR, sesiunea 2022-2024. Prima întâlnire are loc Sâmbătă 29 Octombrie, ora 09 AM, în Cheile Râșnoavei

29 Oct, 2021

Sâmbătă 29 Octombrie 2022 incep noile cursuri de formare organizate de către Asociația Ghizilor Montani din România - AGMR, pentru sesiunea 2022-2024.

Mai mult

Alpin Film Festival 2021 se desfășoară în săptămâna 7-11 Septembrie în orașele Brașov, Predeal și Râșnov

Alpin Film Festival 2021 se desfășoară în săptămâna 7-11 Septembrie în orașele Brașov, Predeal și Râșnov

06 Sep, 2021

Invitata de onoare a ALPIN FILM FESTIVAL este celebra alpinista franceză, Catherine Destivelle, câștigătoarea editiei 2020 a PIOLETULUI de AUR.

Mai mult

Vezi toate noutatilePrezentare

Asigurăm și menținem un standard profesional ridicat in domeniul activitatii de ghid montan (drumetie montana, alpinism, schi in afara partiilor)

Ne implicăm în perfecționarea legislației în domeniu în concordanță cu cerințele și exigențele impuse de dezvoltarea turismului internațional

Detalii

AGMR

Str. Molidului, nr. 9, Bl. B14, Sc. A, ap. 11
500288 Brasov
Tel: 0368 402 472
Email: contact at agmr dot ro
Contact